Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Какво се очаква от длъжностното лице по контрол на качеството в строителството

      Длъжността по контрол на качеството е много отговорна и това може лесно да се каже от самото й наименование. Не е трудно за всеки да разбере, че качеството е от много голямо значение за изпълнението на която и да е работа. Съответно и неговият контрол също е от значение, защото когато веднъж нещата излязат от рамките на нормалното трудно се възвръща доверието и желанието на други фирми да работят съвместно. Затова контролът на качеството трябва да е строг, а хората, които се грижат за него, отговорни и подготвени.

      Накратко какви са ключовите задължения на лицето по контрол на качеството, които ежедневно или периодично трябва да спазва и да следи. Естествено както може да се очаква това е следенето на качеството на влаганите материали в строителството и производството, ако има такова. Как се осъществява това? На първо място чрез спазването на ясно установени критерии, които са зададени на много по-високо ниво и които длъжностното лице по контрол на качеството познава и прилага. За всеки отделен вложен материал критериите се различават. Някои дори важат за цяла Европа, не само конкретно за условията в България. Какъвто и да е случая, длъжностното лице трябва да може и се справя с тях.

      Лицето по контрол на качеството има и много важни документални функции. Още при първоначалното вписване в браншовата камара на строителите, всяка една фирма трябва да посочи такова лице, което и освен всичко друго да има сключен договор. Без тези споменати условия фирмата не може да се надява на регистрация, а всички ангажирани в този бизнес знаят колко важно е това членство всъщност.

      Като изключим браншовите организации на строителите, самия бизнес сериозно може да пострада от липсата или забавянето на назначаването на лице по контрол на качеството. Това е така, защото няма никаква възможност да вземете участие в търг за поръчка, ако нямате действащо такова лице във фирмата.

       Оставяйки настрани чисто документалните изисквания, трябва да се знае, че контрола на качеството е и дейност по инициатива. Това ще рече, че длъжностното лице трябва да следи и въвежда и нови материали, които да се оценяват по нови критерии, постоянно да обновява всичко, с което да се работи, и да дава по-добри предложения относно организацията на работа и влаганите материали. Това е цял цикъл от дейности, всеки зависим от предишния и най-вече голяма отговорност в дейностите всеки ден, резултатите от които са видими дълги години. 

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Дистанционо обучение на Орган по БЗР

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Дистанционо обучение на Орган по БЗР

  Органът по ЗБУТ в строителството е от огромно помощ за ръководството в една фирма. През цялото време на неговата дейност, той оперира от и в името на управителя, като всячески подпомага дейностите по безопасност на труда. Това естествено не може да става без съответното обучение и образование. Обезопасяването на труда и работното място е от основно значение за спокойното протичане на работния ден.

     Важно е да кажем, че лицето, което ще поеме тази длъжност във фирмата, трябва да име сериозен опит в подобна сфера. Животът и здравето на толкова много хора не се поверява на кой да е. И въпреки опита и отговорността, законът предвижда всеки орган по ЗБУТ да премине лицензиран курс, в края на който ще получи удостоверение за това и разрешение да извършва тази дейност.

     С удостоверението за орган по ЗБУТ, лицето не получава само права, а и задължения. Една от най-важните и първи задачи е да се направи обстойна и обективна оценка на нивата на риск на работното място на всеки във фирмата. По време не обучението по ЗБУТ се получават умения и знания именно за това. Вътрешно фирмените условия за безопасност на труда са в основата на всички по-нататъшни усилия за спазването на законовите норми за това. При получаването на удостоверение за орган по ЗБУТ се учат общи положения и правила за безопасност, а в последствие те се прилагат към конкретните условия във фирмата.

      Органът по ЗБУТ не е над всички останали звена, т.е. той не е най-отгоре в йерархията. Той е начело на паралелна структура, която обхваща цялата фирма. Като лице с удостоверение за орган по ЗБУТ, тази личност може да наложи своите изисквания, но много по-разумно и добре би било да положи основите на един тон на сътрудничество и разбирателство. Още повече, че дейността на органа не е възможна без помощта на всички други членове на колектива.

       С получаване на удостоверението този орган придобива и още едно задължение, което не е свързано с практическта част на нещата. А именно това е спазване и съхрание на необходимата законова документация. Целта на тази документация е да доказва всичко, което е свършено на практика през годините пред проверяващите, когато има такива. Всяка дейност по безопасност и здраве на труда се протоколира и описва, за да може да е ясно, че всичко е направено вярно и според изискванията.