Дистанционно ежегодишно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционно ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Организация на курс за ежегодишно обучение на КУТ

Дистанционно ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

 

         Комитет за условия на труда или съкратено КУТ се сформира по изискванията на закона в компании, ко

 

ито имат повече от петдесет служители на трудов договор. Отговорностите на членовете на комитета са много. Това не е само представителен орган, който да се посочва за контакт при проверка. Функциите му са реални и засягат сигурността на всички служители в компанията.

         Поради всички по-горе изброени причини, законодателят е определил всички членове на КУТ да преминават периодично обучение. То не изключва първоначалното. За да организира един работодател такова обучение, естествено първо е нужно да подбере хора, които ще изпълняват тази функция. Те се назначават със заповед и от деня на влизането й в сила тези служители съставляват Комитет по условия на труда. Тук идва ред на обучението, което те задължително трябва да преминат. Първоначалното, както и ежегодишното обучение на КУТ са за сметка на работодателя. Още повече, че последният е длъжен да организира така дейността, че служителите да не страдат откъм време и заетост. Ето защо всички часове по безопасност се провеждат в работно време.

        Това, което е по-важно да разберем, е как да направим така, че служителите да преминават бързо и без особени сътресения последващото ежегодишно обучение на КУТ, което също е задължително. За компанията и нейното управление има два варианта – сами да организират лектор и обучение, което да подържа нивото на обучение всяка година или да наеме външна фирма, която да свърши това вместо тях. И при двата варианта трябва да се има предвид, че най-важно е обучението да отговаря на нормативните изисквания преди всичко.

        За да организира успешно ежегодишното обучение на членовете на комитета, работодателят трябва да спазва минимални изисквания за нивата на квалификация на обучаващото лице. А те са именно степен “бакалавър“ и добри познания в областта на безопасност на труда. Същото изискване важи и за , когато обучението се възложи на външен изпълнител. Възможен е вариант първоначалното обучение да е от външен, а ежегодишното обучение на КУТ да е от вътрешно лице или обратното. Важно е да се спазва минимума от лекторски часове. При ежегодишното обучение той е шест часа. Датата се определя приблизително една година след края на първоначалното или поредното ежегодишно обучение. Важното в случая да се води прилежно и правилно документация за всички проведени обучение. Всяко такова се документира с протокол, подписан от всички участници.

Дистанционно Първоначално обучение за представители в КУТ

Обучение за КУТ/ГУТ

Какво включва дистанционното Първоначално обучение за представители в КУТ?

Комитетът по условия на труд, познат още като КУТ, представлява комисия в рамките на дадено предприятие с не по-малко от петдесет души трудещи се, която разглежда задълбочено предпоставките за безопасност и здраве в дейността на организацията. Запознаването на работниците с тези условия е сред основните задачи на специалистите от този отдел. КУТ е наложен от закона и наброява до 10 човека: еднакъв брой представители на работодателя и на обслужващия персонал. Следователно, броят на членовете може да бъде 4, 6, 8 или 10. След въвеждането на нормативния акт, всяка една компания, отговаряща на посочените по-горе изисквания, е длъжна да сформира комитет и да набере и подготви необходимия брой участници в него. По тази причина е наложително да се проведе първоначално обучение на представители в КУТ. Тук е удачно да се спомене, че съществуват и ежегодни курсове в областта със задължителен характер, но тази статия е посветена на встъпителните такива.

Организираните въвеждащи занимания за бъдещите упълномощени са с предимно теоретична насоченост, като е отделено известно внимание и на практическата част. Обучаващите запознават доста подробно участниците в курса с техните задължения и минимален набор от знания. Обезателно в уроците са включени менажиране на дейностите по обезпечаване на безопасните и здравословни условия на труд, права и задължения на работниците по същите условия, както и вредните за здравето въздействия. Други особено важни компетенции са свързани с опознаването на методите за анализ на опасността в процеса на работа, заболяемостта вследствие на труд и специализираната опека на някои категории от трудещите се. Обичайно освен представянето на тези изисквания обучаващите изясняват голям брой особености на дейността, като посочват примери от работата си. Представителите са облагодетелствани от това, че работодателят трябва да поеме всички разходи по обучението.

Доброто функциониране на КУТ е от съществено значение за благоденствието на всяка голяма компания. Висококачественото обучение на представителите е ключова предпоставка за напредък в тази дейност.