Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР в строителството

Дистанционен курс по БЗР за Длъжностно лице в строителството

Предимства на онлайн обучението на длъжностно лице по БЗР в строителството

     Преди да се захванете с обучението на длъжностното лице по БЗР, е хубаво накратко да се запознаете с особеностите на работата, за да се ориентирате какъв тип човек да търсите. Тъй като говорим за строителна и предимно такава дейност, добре би било лицето да е навлязло в работата от дълго време и да познава всички монтажни процеси в дълбочина. Така логично се насочваме към технически грамотен служител. Нужно е той да има базови, а и не само инженерни знания, които да е прилагал успешно в годините на практика. Трудно се намират добри специалисти, които да са отговорни и същевременно да могат да обхващат нещата във всички техни аспекти. Хубавото в случая е, че ако намерите такова лице, без проблеми ще можете да го ориентирате към провеждането на онлайн курс. Защо казваме това? Ами защото всеки инженер работи с приложен софтуер по специалността, което от своя страна гарантира минимума от знания, за да се справи с изискванията на онлайн обучението. Материалите и тяхното управление няма да е проблем за такова лице. Иначе от друга страна липсата на компютърна грамотност би било голям препъни камък за участието в онлайн обучение

       Посочването на предимствата на онлайн обучението е лесно. На първо и основно място е голямата икономия на ресурси като време и средства – основни показатели за успешен бизнес. И ако средствата са възстановяеми, макар и трудно, то времето не може да се набави с цената на нищо. Затова курсът онлайн предлага време, което може да разпределите според темпото си на работа и методите на учене. Крайният резултат е в ръцете само на обучаващият се и е функция само на неговата мотивация да завърши по-бързо, за да се впусне в ежедневните си задължения. Безспорно достъпът до материали е и много по-широк. Никой не ви ограничава да ползвате само основните лекции. Има десетки линкове, които ще ви отведат към свързани нормативни бази и практически ситуации. Освен дадените ви линкове, може да намерите и сами нещо допълнително. И още при онлайн обучението разстоянието не е от значение и не е фактор, с който да се съобразявате или от който да се притеснявате. Там всички са равни – и тези от малкия град и тези от големия. Ако имате проблем с материали, никой няма да разбере колко пъти сте повторили лекцията, за да го разрешите. Не липсва и личен контакт. В желана от вас форма може да получите няколко на брой безплатни консултации от специалист в сферата. 

Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Как длъжностното лице по бзр може да премине онлайн обучение

     Длъжностното лице по БЗР е човекът, който най-често ръководи и координира всички процеси във фирмата. И не просто самата работа, а най-вече частта от нея, която е свързана с безопасността и здравето на труда и работното място. Това е и значението на съкращението, което се съдържа в името на тази длъжност. БЗР означава безопасност и здраве на труда. Най-общо може да кажем, че това е координационна дейност, но това определение в никакъв случай не обхваща всичко, което се изисква от един такова длъжностно лице. 

     Обучението не изисква дълго време и не е обременяващо. Особено за хора, които имат предишен опит и подходящо образование, то е полезна допълнителна информация, но в никакъв случай трудно. Ако пък искате още повече да улесните лицето или лицата, които искате да обучите на ЗБУТ, запишете ги в онлайн курс. Това значително ще улесни процеса на обучение, а и вашата задача като работодател, в случая организатор на цялото обучение. Улесненията за записване на такъв курс за големи. Тъй като самото обучение е онлайн и запиването в почти всички случаи е през интернет с специална форма от сайта на школата. Намерете тази форма или начина, по който да се запишете, ако има някакъв друг такъв, за да можете да въведете данните на своя служител или служители, които искате да включите в обучението по ЗБУТ. Скоро след като регистрацията е одобрена и парите за курса постъпят по сметката на школата, ще получите имейл с потребителско има и парола за достъп до материалите за подготовка.

     От тук насетне от всеки индивидуално зависи какво темпо на обучение и подготовка ще наложи за себе си и кога ще успее да завърши курса. Естествено всеки работодател има правото да наложи някакви изисквания, за да не позволи да се проточи твърде дълго целия процес. Ако желаете все пак да контролирате процеса на обучение и времетраенето му, може да го направите не толкова явно. Платете за ограничен достъп до материалите, като след изтичането на съответния срок потребителското име и парола вече не са активни. Така ще можете да установите някакъв очакван период за завършване на обучението.

     Това е един от най-лесните и бързи начини да проведете обучение на длъжностното лице по безопасност и здраве на труда. Така ще дадете достатъчно свобода на служителите, които ще обучавате, и все пак няма да губите контрол върху процеса, който пряко засяга работния процес и фирмата, която управлявате.

Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Какво се очаква от длъжностното лице по контрол на качеството в строителството

      Длъжността по контрол на качеството е много отговорна и това може лесно да се каже от самото й наименование. Не е трудно за всеки да разбере, че качеството е от много голямо значение за изпълнението на която и да е работа. Съответно и неговият контрол също е от значение, защото когато веднъж нещата излязат от рамките на нормалното трудно се възвръща доверието и желанието на други фирми да работят съвместно. Затова контролът на качеството трябва да е строг, а хората, които се грижат за него, отговорни и подготвени.

      Накратко какви са ключовите задължения на лицето по контрол на качеството, които ежедневно или периодично трябва да спазва и да следи. Естествено както може да се очаква това е следенето на качеството на влаганите материали в строителството и производството, ако има такова. Как се осъществява това? На първо място чрез спазването на ясно установени критерии, които са зададени на много по-високо ниво и които длъжностното лице по контрол на качеството познава и прилага. За всеки отделен вложен материал критериите се различават. Някои дори важат за цяла Европа, не само конкретно за условията в България. Какъвто и да е случая, длъжностното лице трябва да може и се справя с тях.

      Лицето по контрол на качеството има и много важни документални функции. Още при първоначалното вписване в браншовата камара на строителите, всяка една фирма трябва да посочи такова лице, което и освен всичко друго да има сключен договор. Без тези споменати условия фирмата не може да се надява на регистрация, а всички ангажирани в този бизнес знаят колко важно е това членство всъщност.

      Като изключим браншовите организации на строителите, самия бизнес сериозно може да пострада от липсата или забавянето на назначаването на лице по контрол на качеството. Това е така, защото няма никаква възможност да вземете участие в търг за поръчка, ако нямате действащо такова лице във фирмата.

       Оставяйки настрани чисто документалните изисквания, трябва да се знае, че контрола на качеството е и дейност по инициатива. Това ще рече, че длъжностното лице трябва да следи и въвежда и нови материали, които да се оценяват по нови критерии, постоянно да обновява всичко, с което да се работи, и да дава по-добри предложения относно организацията на работа и влаганите материали. Това е цял цикъл от дейности, всеки зависим от предишния и най-вече голяма отговорност в дейностите всеки ден, резултатите от които са видими дълги години. 

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Дистанционо обучение на Орган по БЗР

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Дистанционо обучение на Орган по БЗР

  Органът по ЗБУТ в строителството е от огромно помощ за ръководството в една фирма. През цялото време на неговата дейност, той оперира от и в името на управителя, като всячески подпомага дейностите по безопасност на труда. Това естествено не може да става без съответното обучение и образование. Обезопасяването на труда и работното място е от основно значение за спокойното протичане на работния ден.

     Важно е да кажем, че лицето, което ще поеме тази длъжност във фирмата, трябва да име сериозен опит в подобна сфера. Животът и здравето на толкова много хора не се поверява на кой да е. И въпреки опита и отговорността, законът предвижда всеки орган по ЗБУТ да премине лицензиран курс, в края на който ще получи удостоверение за това и разрешение да извършва тази дейност.

     С удостоверението за орган по ЗБУТ, лицето не получава само права, а и задължения. Една от най-важните и първи задачи е да се направи обстойна и обективна оценка на нивата на риск на работното място на всеки във фирмата. По време не обучението по ЗБУТ се получават умения и знания именно за това. Вътрешно фирмените условия за безопасност на труда са в основата на всички по-нататъшни усилия за спазването на законовите норми за това. При получаването на удостоверение за орган по ЗБУТ се учат общи положения и правила за безопасност, а в последствие те се прилагат към конкретните условия във фирмата.

      Органът по ЗБУТ не е над всички останали звена, т.е. той не е най-отгоре в йерархията. Той е начело на паралелна структура, която обхваща цялата фирма. Като лице с удостоверение за орган по ЗБУТ, тази личност може да наложи своите изисквания, но много по-разумно и добре би било да положи основите на един тон на сътрудничество и разбирателство. Още повече, че дейността на органа не е възможна без помощта на всички други членове на колектива.

       С получаване на удостоверението този орган придобива и още едно задължение, което не е свързано с практическта част на нещата. А именно това е спазване и съхрание на необходимата законова документация. Целта на тази документация е да доказва всичко, което е свършено на практика през годините пред проверяващите, когато има такива. Всяка дейност по безопасност и здраве на труда се протоколира и описва, за да може да е ясно, че всичко е направено вярно и според изискванията.