Дистанционно обучение за Орган по БЗР

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Защо е важно онлайн обучението на орган по БЗР

      Органът по БЗР в своята дейност обхваща доста широк диапазон от действия, с които да се занимава и ръководи. Едно от най-важните е безопасността и здравето на работещите, както се подразбира и от самото име. Естествено, не всеки може да заеме тази длъжност. Тя е отговорна и трябва добре да се знае от кои действия произтича гаранцията за здравето и безопасността на персонала. Във връзка с това, органът извършва много съпътстващи дейности, с които да си гарантира тези резултати. Накратко на първо място е обективната оценка на работните рискове и съставяне на генерален план, който да ги намали до минимум. В тази дейност органът се нуждае от съдействието и съвместната работа с много от другите служители и ръководители на звена. 

      Важно за обучението е то да бъде съвременно и съобразено с новите тенденции в изискванията, формите и поддържането на данни. Това условие се изпълнява в своята пълнота при онлайн обучението, което се извършва чрез регистрация в платформи, които в последствие предлагат материалите за ползване на всеки, който е заплатил цената на курса. На първи място онлайн обучението е в крак с всички нови изисквания от нормативна гледна точка. Тъй като това е работа, което е свързана с интернет източници, обикновено такива школи имат договори за обновяване на нормативната база данни, веднага след като те са приети и гласувани официално. Така обучаващите се получават актуална информация и се обучават на нормативните актове, които са в сила към момента на обучение и работа. На второ място характера на този вид обучение често предполага наличието на форуми, в които хора с общи интереси и професии обменят идеи и опит от работата. Освен с други обучаващи се или кандидати за такива, онлайн курсовете дават възможност за безплатни много на брой консултации с обучаващи специалисти и хора, които имат много опит в материята. Тази връзка е може би най-ценната от всички останали, тъй като всеки възникнал въпрос по материалите може да бъде тълкуван и разискван на място и в най-кратки срокове, като всички неясноти се отстраняват навреме. Онлайн курсът за орган по БЗР дава огромно удобство за четене и подготовка по всяко време и на всяко място. Не на последно място трябва да се спомене и предимството на онлайн теста или изпита, който при успешно полагане е последван и от изпращане на самия сертификат на адрес. Всичко това би следвало доста да наклони в друга посока мнението дори и на най-върлите привърженици на класическото обучение чрез лектор. 

Дистанционно ежегодишно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционно ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Организация на курс за ежегодишно обучение на КУТ

Дистанционно ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

 

         Комитет за условия на труда или съкратено КУТ се сформира по изискванията на закона в компании, ко

 

ито имат повече от петдесет служители на трудов договор. Отговорностите на членовете на комитета са много. Това не е само представителен орган, който да се посочва за контакт при проверка. Функциите му са реални и засягат сигурността на всички служители в компанията.

         Поради всички по-горе изброени причини, законодателят е определил всички членове на КУТ да преминават периодично обучение. То не изключва първоначалното. За да организира един работодател такова обучение, естествено първо е нужно да подбере хора, които ще изпълняват тази функция. Те се назначават със заповед и от деня на влизането й в сила тези служители съставляват Комитет по условия на труда. Тук идва ред на обучението, което те задължително трябва да преминат. Първоначалното, както и ежегодишното обучение на КУТ са за сметка на работодателя. Още повече, че последният е длъжен да организира така дейността, че служителите да не страдат откъм време и заетост. Ето защо всички часове по безопасност се провеждат в работно време.

        Това, което е по-важно да разберем, е как да направим така, че служителите да преминават бързо и без особени сътресения последващото ежегодишно обучение на КУТ, което също е задължително. За компанията и нейното управление има два варианта – сами да организират лектор и обучение, което да подържа нивото на обучение всяка година или да наеме външна фирма, която да свърши това вместо тях. И при двата варианта трябва да се има предвид, че най-важно е обучението да отговаря на нормативните изисквания преди всичко.

        За да организира успешно ежегодишното обучение на членовете на комитета, работодателят трябва да спазва минимални изисквания за нивата на квалификация на обучаващото лице. А те са именно степен “бакалавър“ и добри познания в областта на безопасност на труда. Същото изискване важи и за , когато обучението се възложи на външен изпълнител. Възможен е вариант първоначалното обучение да е от външен, а ежегодишното обучение на КУТ да е от вътрешно лице или обратното. Важно е да се спазва минимума от лекторски часове. При ежегодишното обучение той е шест часа. Датата се определя приблизително една година след края на първоначалното или поредното ежегодишно обучение. Важното в случая да се води прилежно и правилно документация за всички проведени обучение. Всяко такова се документира с протокол, подписан от всички участници.