Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР в строителството

Дистанционен курс по БЗР за Длъжностно лице в строителството

Предимства на онлайн обучението на длъжностно лице по БЗР в строителството

     Преди да се захванете с обучението на длъжностното лице по БЗР, е хубаво накратко да се запознаете с особеностите на работата, за да се ориентирате какъв тип човек да търсите. Тъй като говорим за строителна и предимно такава дейност, добре би било лицето да е навлязло в работата от дълго време и да познава всички монтажни процеси в дълбочина. Така логично се насочваме към технически грамотен служител. Нужно е той да има базови, а и не само инженерни знания, които да е прилагал успешно в годините на практика. Трудно се намират добри специалисти, които да са отговорни и същевременно да могат да обхващат нещата във всички техни аспекти. Хубавото в случая е, че ако намерите такова лице, без проблеми ще можете да го ориентирате към провеждането на онлайн курс. Защо казваме това? Ами защото всеки инженер работи с приложен софтуер по специалността, което от своя страна гарантира минимума от знания, за да се справи с изискванията на онлайн обучението. Материалите и тяхното управление няма да е проблем за такова лице. Иначе от друга страна липсата на компютърна грамотност би било голям препъни камък за участието в онлайн обучение

       Посочването на предимствата на онлайн обучението е лесно. На първо и основно място е голямата икономия на ресурси като време и средства – основни показатели за успешен бизнес. И ако средствата са възстановяеми, макар и трудно, то времето не може да се набави с цената на нищо. Затова курсът онлайн предлага време, което може да разпределите според темпото си на работа и методите на учене. Крайният резултат е в ръцете само на обучаващият се и е функция само на неговата мотивация да завърши по-бързо, за да се впусне в ежедневните си задължения. Безспорно достъпът до материали е и много по-широк. Никой не ви ограничава да ползвате само основните лекции. Има десетки линкове, които ще ви отведат към свързани нормативни бази и практически ситуации. Освен дадените ви линкове, може да намерите и сами нещо допълнително. И още при онлайн обучението разстоянието не е от значение и не е фактор, с който да се съобразявате или от който да се притеснявате. Там всички са равни – и тези от малкия град и тези от големия. Ако имате проблем с материали, никой няма да разбере колко пъти сте повторили лекцията, за да го разрешите. Не липсва и личен контакт. В желана от вас форма може да получите няколко на брой безплатни консултации от специалист в сферата. 

Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Как длъжностното лице по бзр може да премине онлайн обучение

     Длъжностното лице по БЗР е човекът, който най-често ръководи и координира всички процеси във фирмата. И не просто самата работа, а най-вече частта от нея, която е свързана с безопасността и здравето на труда и работното място. Това е и значението на съкращението, което се съдържа в името на тази длъжност. БЗР означава безопасност и здраве на труда. Най-общо може да кажем, че това е координационна дейност, но това определение в никакъв случай не обхваща всичко, което се изисква от един такова длъжностно лице. 

     Обучението не изисква дълго време и не е обременяващо. Особено за хора, които имат предишен опит и подходящо образование, то е полезна допълнителна информация, но в никакъв случай трудно. Ако пък искате още повече да улесните лицето или лицата, които искате да обучите на ЗБУТ, запишете ги в онлайн курс. Това значително ще улесни процеса на обучение, а и вашата задача като работодател, в случая организатор на цялото обучение. Улесненията за записване на такъв курс за големи. Тъй като самото обучение е онлайн и запиването в почти всички случаи е през интернет с специална форма от сайта на школата. Намерете тази форма или начина, по който да се запишете, ако има някакъв друг такъв, за да можете да въведете данните на своя служител или служители, които искате да включите в обучението по ЗБУТ. Скоро след като регистрацията е одобрена и парите за курса постъпят по сметката на школата, ще получите имейл с потребителско има и парола за достъп до материалите за подготовка.

     От тук насетне от всеки индивидуално зависи какво темпо на обучение и подготовка ще наложи за себе си и кога ще успее да завърши курса. Естествено всеки работодател има правото да наложи някакви изисквания, за да не позволи да се проточи твърде дълго целия процес. Ако желаете все пак да контролирате процеса на обучение и времетраенето му, може да го направите не толкова явно. Платете за ограничен достъп до материалите, като след изтичането на съответния срок потребителското име и парола вече не са активни. Така ще можете да установите някакъв очакван период за завършване на обучението.

     Това е един от най-лесните и бързи начини да проведете обучение на длъжностното лице по безопасност и здраве на труда. Така ще дадете достатъчно свобода на служителите, които ще обучавате, и все пак няма да губите контрол върху процеса, който пряко засяга работния процес и фирмата, която управлявате.

Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Какво се очаква от длъжностното лице по контрол на качеството в строителството

      Длъжността по контрол на качеството е много отговорна и това може лесно да се каже от самото й наименование. Не е трудно за всеки да разбере, че качеството е от много голямо значение за изпълнението на която и да е работа. Съответно и неговият контрол също е от значение, защото когато веднъж нещата излязат от рамките на нормалното трудно се възвръща доверието и желанието на други фирми да работят съвместно. Затова контролът на качеството трябва да е строг, а хората, които се грижат за него, отговорни и подготвени.

      Накратко какви са ключовите задължения на лицето по контрол на качеството, които ежедневно или периодично трябва да спазва и да следи. Естествено както може да се очаква това е следенето на качеството на влаганите материали в строителството и производството, ако има такова. Как се осъществява това? На първо място чрез спазването на ясно установени критерии, които са зададени на много по-високо ниво и които длъжностното лице по контрол на качеството познава и прилага. За всеки отделен вложен материал критериите се различават. Някои дори важат за цяла Европа, не само конкретно за условията в България. Какъвто и да е случая, длъжностното лице трябва да може и се справя с тях.

      Лицето по контрол на качеството има и много важни документални функции. Още при първоначалното вписване в браншовата камара на строителите, всяка една фирма трябва да посочи такова лице, което и освен всичко друго да има сключен договор. Без тези споменати условия фирмата не може да се надява на регистрация, а всички ангажирани в този бизнес знаят колко важно е това членство всъщност.

      Като изключим браншовите организации на строителите, самия бизнес сериозно може да пострада от липсата или забавянето на назначаването на лице по контрол на качеството. Това е така, защото няма никаква възможност да вземете участие в търг за поръчка, ако нямате действащо такова лице във фирмата.

       Оставяйки настрани чисто документалните изисквания, трябва да се знае, че контрола на качеството е и дейност по инициатива. Това ще рече, че длъжностното лице трябва да следи и въвежда и нови материали, които да се оценяват по нови критерии, постоянно да обновява всичко, с което да се работи, и да дава по-добри предложения относно организацията на работа и влаганите материали. Това е цял цикъл от дейности, всеки зависим от предишния и най-вече голяма отговорност в дейностите всеки ден, резултатите от които са видими дълги години. 

Дистанционно обучение за Орган по БЗР

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Защо е важно онлайн обучението на орган по БЗР

      Органът по БЗР в своята дейност обхваща доста широк диапазон от действия, с които да се занимава и ръководи. Едно от най-важните е безопасността и здравето на работещите, както се подразбира и от самото име. Естествено, не всеки може да заеме тази длъжност. Тя е отговорна и трябва добре да се знае от кои действия произтича гаранцията за здравето и безопасността на персонала. Във връзка с това, органът извършва много съпътстващи дейности, с които да си гарантира тези резултати. Накратко на първо място е обективната оценка на работните рискове и съставяне на генерален план, който да ги намали до минимум. В тази дейност органът се нуждае от съдействието и съвместната работа с много от другите служители и ръководители на звена. 

      Важно за обучението е то да бъде съвременно и съобразено с новите тенденции в изискванията, формите и поддържането на данни. Това условие се изпълнява в своята пълнота при онлайн обучението, което се извършва чрез регистрация в платформи, които в последствие предлагат материалите за ползване на всеки, който е заплатил цената на курса. На първи място онлайн обучението е в крак с всички нови изисквания от нормативна гледна точка. Тъй като това е работа, което е свързана с интернет източници, обикновено такива школи имат договори за обновяване на нормативната база данни, веднага след като те са приети и гласувани официално. Така обучаващите се получават актуална информация и се обучават на нормативните актове, които са в сила към момента на обучение и работа. На второ място характера на този вид обучение често предполага наличието на форуми, в които хора с общи интереси и професии обменят идеи и опит от работата. Освен с други обучаващи се или кандидати за такива, онлайн курсовете дават възможност за безплатни много на брой консултации с обучаващи специалисти и хора, които имат много опит в материята. Тази връзка е може би най-ценната от всички останали, тъй като всеки възникнал въпрос по материалите може да бъде тълкуван и разискван на място и в най-кратки срокове, като всички неясноти се отстраняват навреме. Онлайн курсът за орган по БЗР дава огромно удобство за четене и подготовка по всяко време и на всяко място. Не на последно място трябва да се спомене и предимството на онлайн теста или изпита, който при успешно полагане е последван и от изпращане на самия сертификат на адрес. Всичко това би следвало доста да наклони в друга посока мнението дори и на най-върлите привърженици на класическото обучение чрез лектор. 

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ

Как да получите удостоверение за координатор по ЗБУТ в строителството чрез онлайн обучение

      Преминатият курс за координатор е важно условие, за да можете да заемете тази позиция в която и да е фирма. Удостоверението, което ще получите на края на курса, трябва да бъде взето чрез успешно полагане на изпит за специалността на координатор по ЗБУТ. Изборът за това обучението да бъде онлайн или не може да бъде както на работодателя, така и на работника, който е избран да заеме тази длъжност. Все пак поради своята специфика, онлайн курсът трябва да е съгласуван и със самия човек, който ще се обучава, защото не всеки приема достатъчно добре тези нови тенденции. 

      Лесно може да станете част от онлайн курс по ЗБУТ за обучение на координатор в строителството. Първо е важно да се спрете на конкретна школа, която предоставя такива услуги на обучение онлайн. Хубаво е да насочите избора си към някоя утвърдена такава с поне няколко години успешен опит в обучението на такива кадри. Така ще си спестите много притеснения относно валидността на сертификата и качеството на обучение, което ще преминете. Утвърдена школа може да намерите като се допитате до познати, които наскоро са се възползвали от подобни услуги. Все пак би било добре дори и след като ви насочат да проведете едно независимо свое проучване на школите в населеното място, които предлагат такъв курс. Ако по време на това търсене ви възникнат въпроси, не се колебайте да се обадите на място. Няма нищо по-ценно и надеждно от личното впечатление и контакт. След като всичко, което сте търсили, вече сте успели да го срещнете на едно място, може да пристъпите към втори телефонен разговор или среща, на която да обсъдите още повече подробности относно предстоящия ви курс. Ако в процеса на договаряне се появи нещо, което не съответства на първоначалните рекламирани условия, може да се откажете или да договорите условия, които ви удовлетворяват, ако това е възможно. Заплащането на таксата е финалното основание за записване в курса. Дори и обучението да е онлайн, възможно е и да платите на място, както и по банков път, за да си запазите място в курса. Обикновено записването става доста бързо. Когато преводът е потвърден, ще получите потвърждение, както и парола и потребителско име, с което ще имате достъп за определено време до материалите на курса. Като допълнителни услуги се предлагат няколко консултации с преподаватели по повод неяснотите в обучението и допълнителни материали за подготовка.  

Дистанционно ежегодишно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционно ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Организация на курс за ежегодишно обучение на КУТ

Дистанционно ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

 

         Комитет за условия на труда или съкратено КУТ се сформира по изискванията на закона в компании, ко

 

ито имат повече от петдесет служители на трудов договор. Отговорностите на членовете на комитета са много. Това не е само представителен орган, който да се посочва за контакт при проверка. Функциите му са реални и засягат сигурността на всички служители в компанията.

         Поради всички по-горе изброени причини, законодателят е определил всички членове на КУТ да преминават периодично обучение. То не изключва първоначалното. За да организира един работодател такова обучение, естествено първо е нужно да подбере хора, които ще изпълняват тази функция. Те се назначават със заповед и от деня на влизането й в сила тези служители съставляват Комитет по условия на труда. Тук идва ред на обучението, което те задължително трябва да преминат. Първоначалното, както и ежегодишното обучение на КУТ са за сметка на работодателя. Още повече, че последният е длъжен да организира така дейността, че служителите да не страдат откъм време и заетост. Ето защо всички часове по безопасност се провеждат в работно време.

        Това, което е по-важно да разберем, е как да направим така, че служителите да преминават бързо и без особени сътресения последващото ежегодишно обучение на КУТ, което също е задължително. За компанията и нейното управление има два варианта – сами да организират лектор и обучение, което да подържа нивото на обучение всяка година или да наеме външна фирма, която да свърши това вместо тях. И при двата варианта трябва да се има предвид, че най-важно е обучението да отговаря на нормативните изисквания преди всичко.

        За да организира успешно ежегодишното обучение на членовете на комитета, работодателят трябва да спазва минимални изисквания за нивата на квалификация на обучаващото лице. А те са именно степен “бакалавър“ и добри познания в областта на безопасност на труда. Същото изискване важи и за , когато обучението се възложи на външен изпълнител. Възможен е вариант първоначалното обучение да е от външен, а ежегодишното обучение на КУТ да е от вътрешно лице или обратното. Важно е да се спазва минимума от лекторски часове. При ежегодишното обучение той е шест часа. Датата се определя приблизително една година след края на първоначалното или поредното ежегодишно обучение. Важното в случая да се води прилежно и правилно документация за всички проведени обучение. Всяко такова се документира с протокол, подписан от всички участници.

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Дистанционо обучение на Орган по БЗР

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Дистанционо обучение на Орган по БЗР

  Органът по ЗБУТ в строителството е от огромно помощ за ръководството в една фирма. През цялото време на неговата дейност, той оперира от и в името на управителя, като всячески подпомага дейностите по безопасност на труда. Това естествено не може да става без съответното обучение и образование. Обезопасяването на труда и работното място е от основно значение за спокойното протичане на работния ден.

     Важно е да кажем, че лицето, което ще поеме тази длъжност във фирмата, трябва да име сериозен опит в подобна сфера. Животът и здравето на толкова много хора не се поверява на кой да е. И въпреки опита и отговорността, законът предвижда всеки орган по ЗБУТ да премине лицензиран курс, в края на който ще получи удостоверение за това и разрешение да извършва тази дейност.

     С удостоверението за орган по ЗБУТ, лицето не получава само права, а и задължения. Една от най-важните и първи задачи е да се направи обстойна и обективна оценка на нивата на риск на работното място на всеки във фирмата. По време не обучението по ЗБУТ се получават умения и знания именно за това. Вътрешно фирмените условия за безопасност на труда са в основата на всички по-нататъшни усилия за спазването на законовите норми за това. При получаването на удостоверение за орган по ЗБУТ се учат общи положения и правила за безопасност, а в последствие те се прилагат към конкретните условия във фирмата.

      Органът по ЗБУТ не е над всички останали звена, т.е. той не е най-отгоре в йерархията. Той е начело на паралелна структура, която обхваща цялата фирма. Като лице с удостоверение за орган по ЗБУТ, тази личност може да наложи своите изисквания, но много по-разумно и добре би било да положи основите на един тон на сътрудничество и разбирателство. Още повече, че дейността на органа не е възможна без помощта на всички други членове на колектива.

       С получаване на удостоверението този орган придобива и още едно задължение, което не е свързано с практическта част на нещата. А именно това е спазване и съхрание на необходимата законова документация. Целта на тази документация е да доказва всичко, което е свършено на практика през годините пред проверяващите, когато има такива. Всяка дейност по безопасност и здраве на труда се протоколира и описва, за да може да е ясно, че всичко е направено вярно и според изискванията.

Дистанционно Първоначално обучение за представители в КУТ

Обучение за КУТ/ГУТ

Какво включва дистанционното Първоначално обучение за представители в КУТ?

Комитетът по условия на труд, познат още като КУТ, представлява комисия в рамките на дадено предприятие с не по-малко от петдесет души трудещи се, която разглежда задълбочено предпоставките за безопасност и здраве в дейността на организацията. Запознаването на работниците с тези условия е сред основните задачи на специалистите от този отдел. КУТ е наложен от закона и наброява до 10 човека: еднакъв брой представители на работодателя и на обслужващия персонал. Следователно, броят на членовете може да бъде 4, 6, 8 или 10. След въвеждането на нормативния акт, всяка една компания, отговаряща на посочените по-горе изисквания, е длъжна да сформира комитет и да набере и подготви необходимия брой участници в него. По тази причина е наложително да се проведе първоначално обучение на представители в КУТ. Тук е удачно да се спомене, че съществуват и ежегодни курсове в областта със задължителен характер, но тази статия е посветена на встъпителните такива.

Организираните въвеждащи занимания за бъдещите упълномощени са с предимно теоретична насоченост, като е отделено известно внимание и на практическата част. Обучаващите запознават доста подробно участниците в курса с техните задължения и минимален набор от знания. Обезателно в уроците са включени менажиране на дейностите по обезпечаване на безопасните и здравословни условия на труд, права и задължения на работниците по същите условия, както и вредните за здравето въздействия. Други особено важни компетенции са свързани с опознаването на методите за анализ на опасността в процеса на работа, заболяемостта вследствие на труд и специализираната опека на някои категории от трудещите се. Обичайно освен представянето на тези изисквания обучаващите изясняват голям брой особености на дейността, като посочват примери от работата си. Представителите са облагодетелствани от това, че работодателят трябва да поеме всички разходи по обучението.

Доброто функциониране на КУТ е от съществено значение за благоденствието на всяка голяма компания. Висококачественото обучение на представителите е ключова предпоставка за напредък в тази дейност.