Дистанционно ежегодишно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционно ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Организация на курс за ежегодишно обучение на КУТ

Дистанционно ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

 

         Комитет за условия на труда или съкратено КУТ се сформира по изискванията на закона в компании, ко

 

ито имат повече от петдесет служители на трудов договор. Отговорностите на членовете на комитета са много. Това не е само представителен орган, който да се посочва за контакт при проверка. Функциите му са реални и засягат сигурността на всички служители в компанията.

         Поради всички по-горе изброени причини, законодателят е определил всички членове на КУТ да преминават периодично обучение. То не изключва първоначалното. За да организира един работодател такова обучение, естествено първо е нужно да подбере хора, които ще изпълняват тази функция. Те се назначават със заповед и от деня на влизането й в сила тези служители съставляват Комитет по условия на труда. Тук идва ред на обучението, което те задължително трябва да преминат. Първоначалното, както и ежегодишното обучение на КУТ са за сметка на работодателя. Още повече, че последният е длъжен да организира така дейността, че служителите да не страдат откъм време и заетост. Ето защо всички часове по безопасност се провеждат в работно време.

        Това, което е по-важно да разберем, е как да направим така, че служителите да преминават бързо и без особени сътресения последващото ежегодишно обучение на КУТ, което също е задължително. За компанията и нейното управление има два варианта – сами да организират лектор и обучение, което да подържа нивото на обучение всяка година или да наеме външна фирма, която да свърши това вместо тях. И при двата варианта трябва да се има предвид, че най-важно е обучението да отговаря на нормативните изисквания преди всичко.

        За да организира успешно ежегодишното обучение на членовете на комитета, работодателят трябва да спазва минимални изисквания за нивата на квалификация на обучаващото лице. А те са именно степен “бакалавър“ и добри познания в областта на безопасност на труда. Същото изискване важи и за , когато обучението се възложи на външен изпълнител. Възможен е вариант първоначалното обучение да е от външен, а ежегодишното обучение на КУТ да е от вътрешно лице или обратното. Важно е да се спазва минимума от лекторски часове. При ежегодишното обучение той е шест часа. Датата се определя приблизително една година след края на първоначалното или поредното ежегодишно обучение. Важното в случая да се води прилежно и правилно документация за всички проведени обучение. Всяко такова се документира с протокол, подписан от всички участници.

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Дистанционо обучение на Орган по БЗР

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Дистанционо обучение на Орган по БЗР

  Органът по ЗБУТ в строителството е от огромно помощ за ръководството в една фирма. През цялото време на неговата дейност, той оперира от и в името на управителя, като всячески подпомага дейностите по безопасност на труда. Това естествено не може да става без съответното обучение и образование. Обезопасяването на труда и работното място е от основно значение за спокойното протичане на работния ден.

     Важно е да кажем, че лицето, което ще поеме тази длъжност във фирмата, трябва да име сериозен опит в подобна сфера. Животът и здравето на толкова много хора не се поверява на кой да е. И въпреки опита и отговорността, законът предвижда всеки орган по ЗБУТ да премине лицензиран курс, в края на който ще получи удостоверение за това и разрешение да извършва тази дейност.

     С удостоверението за орган по ЗБУТ, лицето не получава само права, а и задължения. Една от най-важните и първи задачи е да се направи обстойна и обективна оценка на нивата на риск на работното място на всеки във фирмата. По време не обучението по ЗБУТ се получават умения и знания именно за това. Вътрешно фирмените условия за безопасност на труда са в основата на всички по-нататъшни усилия за спазването на законовите норми за това. При получаването на удостоверение за орган по ЗБУТ се учат общи положения и правила за безопасност, а в последствие те се прилагат към конкретните условия във фирмата.

      Органът по ЗБУТ не е над всички останали звена, т.е. той не е най-отгоре в йерархията. Той е начело на паралелна структура, която обхваща цялата фирма. Като лице с удостоверение за орган по ЗБУТ, тази личност може да наложи своите изисквания, но много по-разумно и добре би било да положи основите на един тон на сътрудничество и разбирателство. Още повече, че дейността на органа не е възможна без помощта на всички други членове на колектива.

       С получаване на удостоверението този орган придобива и още едно задължение, което не е свързано с практическта част на нещата. А именно това е спазване и съхрание на необходимата законова документация. Целта на тази документация е да доказва всичко, което е свършено на практика през годините пред проверяващите, когато има такива. Всяка дейност по безопасност и здраве на труда се протоколира и описва, за да може да е ясно, че всичко е направено вярно и според изискванията.

Дистанционно Първоначално обучение за представители в КУТ

Обучение за КУТ/ГУТ

Какво включва дистанционното Първоначално обучение за представители в КУТ?

Комитетът по условия на труд, познат още като КУТ, представлява комисия в рамките на дадено предприятие с не по-малко от петдесет души трудещи се, която разглежда задълбочено предпоставките за безопасност и здраве в дейността на организацията. Запознаването на работниците с тези условия е сред основните задачи на специалистите от този отдел. КУТ е наложен от закона и наброява до 10 човека: еднакъв брой представители на работодателя и на обслужващия персонал. Следователно, броят на членовете може да бъде 4, 6, 8 или 10. След въвеждането на нормативния акт, всяка една компания, отговаряща на посочените по-горе изисквания, е длъжна да сформира комитет и да набере и подготви необходимия брой участници в него. По тази причина е наложително да се проведе първоначално обучение на представители в КУТ. Тук е удачно да се спомене, че съществуват и ежегодни курсове в областта със задължителен характер, но тази статия е посветена на встъпителните такива.

Организираните въвеждащи занимания за бъдещите упълномощени са с предимно теоретична насоченост, като е отделено известно внимание и на практическата част. Обучаващите запознават доста подробно участниците в курса с техните задължения и минимален набор от знания. Обезателно в уроците са включени менажиране на дейностите по обезпечаване на безопасните и здравословни условия на труд, права и задължения на работниците по същите условия, както и вредните за здравето въздействия. Други особено важни компетенции са свързани с опознаването на методите за анализ на опасността в процеса на работа, заболяемостта вследствие на труд и специализираната опека на някои категории от трудещите се. Обичайно освен представянето на тези изисквания обучаващите изясняват голям брой особености на дейността, като посочват примери от работата си. Представителите са облагодетелствани от това, че работодателят трябва да поеме всички разходи по обучението.

Доброто функциониране на КУТ е от съществено значение за благоденствието на всяка голяма компания. Висококачественото обучение на представителите е ключова предпоставка за напредък в тази дейност.