Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Как длъжностното лице по бзр може да премине онлайн обучение

     Длъжностното лице по БЗР е човекът, който най-често ръководи и координира всички процеси във фирмата. И не просто самата работа, а най-вече частта от нея, която е свързана с безопасността и здравето на труда и работното място. Това е и значението на съкращението, което се съдържа в името на тази длъжност. БЗР означава безопасност и здраве на труда. Най-общо може да кажем, че това е координационна дейност, но това определение в никакъв случай не обхваща всичко, което се изисква от един такова длъжностно лице. 

     Обучението не изисква дълго време и не е обременяващо. Особено за хора, които имат предишен опит и подходящо образование, то е полезна допълнителна информация, но в никакъв случай трудно. Ако пък искате още повече да улесните лицето или лицата, които искате да обучите на ЗБУТ, запишете ги в онлайн курс. Това значително ще улесни процеса на обучение, а и вашата задача като работодател, в случая организатор на цялото обучение. Улесненията за записване на такъв курс за големи. Тъй като самото обучение е онлайн и запиването в почти всички случаи е през интернет с специална форма от сайта на школата. Намерете тази форма или начина, по който да се запишете, ако има някакъв друг такъв, за да можете да въведете данните на своя служител или служители, които искате да включите в обучението по ЗБУТ. Скоро след като регистрацията е одобрена и парите за курса постъпят по сметката на школата, ще получите имейл с потребителско има и парола за достъп до материалите за подготовка.

     От тук насетне от всеки индивидуално зависи какво темпо на обучение и подготовка ще наложи за себе си и кога ще успее да завърши курса. Естествено всеки работодател има правото да наложи някакви изисквания, за да не позволи да се проточи твърде дълго целия процес. Ако желаете все пак да контролирате процеса на обучение и времетраенето му, може да го направите не толкова явно. Платете за ограничен достъп до материалите, като след изтичането на съответния срок потребителското име и парола вече не са активни. Така ще можете да установите някакъв очакван период за завършване на обучението.

     Това е един от най-лесните и бързи начини да проведете обучение на длъжностното лице по безопасност и здраве на труда. Така ще дадете достатъчно свобода на служителите, които ще обучавате, и все пак няма да губите контрол върху процеса, който пряко засяга работния процес и фирмата, която управлявате.

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Дистанционо обучение на Орган по БЗР

Дистанционен курс за Орган по БЗР

Дистанционо обучение на Орган по БЗР

  Органът по ЗБУТ в строителството е от огромно помощ за ръководството в една фирма. През цялото време на неговата дейност, той оперира от и в името на управителя, като всячески подпомага дейностите по безопасност на труда. Това естествено не може да става без съответното обучение и образование. Обезопасяването на труда и работното място е от основно значение за спокойното протичане на работния ден.

     Важно е да кажем, че лицето, което ще поеме тази длъжност във фирмата, трябва да име сериозен опит в подобна сфера. Животът и здравето на толкова много хора не се поверява на кой да е. И въпреки опита и отговорността, законът предвижда всеки орган по ЗБУТ да премине лицензиран курс, в края на който ще получи удостоверение за това и разрешение да извършва тази дейност.

     С удостоверението за орган по ЗБУТ, лицето не получава само права, а и задължения. Една от най-важните и първи задачи е да се направи обстойна и обективна оценка на нивата на риск на работното място на всеки във фирмата. По време не обучението по ЗБУТ се получават умения и знания именно за това. Вътрешно фирмените условия за безопасност на труда са в основата на всички по-нататъшни усилия за спазването на законовите норми за това. При получаването на удостоверение за орган по ЗБУТ се учат общи положения и правила за безопасност, а в последствие те се прилагат към конкретните условия във фирмата.

      Органът по ЗБУТ не е над всички останали звена, т.е. той не е най-отгоре в йерархията. Той е начело на паралелна структура, която обхваща цялата фирма. Като лице с удостоверение за орган по ЗБУТ, тази личност може да наложи своите изисквания, но много по-разумно и добре би било да положи основите на един тон на сътрудничество и разбирателство. Още повече, че дейността на органа не е възможна без помощта на всички други членове на колектива.

       С получаване на удостоверението този орган придобива и още едно задължение, което не е свързано с практическта част на нещата. А именно това е спазване и съхрание на необходимата законова документация. Целта на тази документация е да доказва всичко, което е свършено на практика през годините пред проверяващите, когато има такива. Всяка дейност по безопасност и здраве на труда се протоколира и описва, за да може да е ясно, че всичко е направено вярно и според изискванията.